თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
deliberate I
adjective
/dɪʹlɪbərət/

1 წინასწარგანზრახული; განზრახ გაკეთებული; deliberate distortion of facts ფაქტების განზრახი დამახინჯება;

2 აუჩქარებელი, დინჯი; her movements were calm and deliberate მისი მოძრაობები მშვიდი და აუჩქარებელი იყო.