თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
naive, naïve
adjective
/naɪʹi:v/

1) გულუბრყვილო, მიამიტი; მიმნდობი; a naive remark გულუბრყვილო შენიშვნა; a naive child მიამიტი / უეშმაკო ბავშვი;

2) არაგონივრული; a naive faith ბრმა რწმენა; it would be naive to assume ამის ვარაუდი უგუნურება იქნებოდა.