თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
babble I
noun
/ʹbæbl/

1 სწრაფი / უთავბოლო ლაპარაკი; ყბედობა, ლაქლაქი;

2 1) ბუტბუტი, ლუღლუღი; I could not make out his babble ვერ გავიგე, რას ლუღლუღებდა;

2) ტიტინი, ტიკტიკი; child's babble ბავშვის ტიტინი;

3 ხმაური, ყაყანი; a babble of voices ხმაური, ყაყანი.