თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
racially
adverb
/ʹreɪʃəlɪ/

1 რასისტულად, რასისტულ ნიადაგზე; a racially motivated crime რასისტულ ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაული;

2 რასობრივად; racially mixed communities რასობრივად შერეული საზოგადოებები.