თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
table I
noun
/ʹteɪbl/

1 მაგიდა; a dining table სასადილო მაგიდა; a kitchen table სამზარეულოს მაგიდა; an office table საოფისე მაგიდა; a billiard table ბილიარდის სათამაშო მაგიდა; to lay / to set / the table მაგიდის გაწყობა, სუფრის გაშლა; to clear the table მაგიდის ალაგება;

2 მაგიდასთან / სუფრასთან მსხდომი ხალხი (თანამეინახეები, ბანქოს მოთამაშეები და ა.შ.); there was a really noisy table behind us celebrating someone's birthday ჩვენ უკან სუფრასთან ხმაურიანი კომპანია შეკრებილიყო და ვიღაცის დაბადების დღეს აღნიშნავდა; the whole table broke into applause მაგიდასთან მსხდომებმა ყველამ ერთად ტაში დასცხეს;

3 ცხრილი, ტაბულა; სია, ნუსხა; table 3 shows the results შედეგები მოყვანილია მე-3 ცხრილში; multiplication table გამრავლების ტაბულა; table of contents სარჩევი, შინაარსი (წიგნისა და ა.შ.).