თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
wag¹
verb
/wæg/

1 1) კუდის ქიცინი (აქიცინებს); the dog went out, wagging its tail ძაღლი კუდის ქიცინით გამოვიდა გარეთ;

2) გაქიცინება (გაქიცინდება); ʘ ქიცინებს (ითქმის ცხოველის კუდის შესახებ); his tail began to wag მისმა კუდმა ქიცინი დაიწყო;

2 გაქნევა (გაიქნევს), დაქნევა (თითისა, ხელისა, თავისა); she wagged a finger at Elinor მან ელინორს თითი დაუქნია.