თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
xerox
verb
/ʹzɪərɒks, ამერ. ʹzɪrɑ:ks/

ქსეროასლის გადაღება (გადაიღებს), დოკუმენტის და ა.შ. ქსეროქსის ან სხვა პირგადასაღები აპარატით გამრავლება; could you xerox this letter, please? შეგიძლიათ ამ წერილის ქსეროასლი გადამიღოთ?