თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
face I
noun
/feɪs/

1 სახე, პირისახე; with a smile on her face მომღიმარი სახით;

2 სახის გამომეტყველება; her face lit up სიხარულისაგან სახე გაუბრწყინდა / გაუცისკროვნდა; his face fell სახე შეეცვალა (იმედგაცრუების, უკმაყოფილების და ა.შ. ნიშნად);

3 პირი, ადამიანი; a familiar face ნაცნობი სახე; new faces ახალი სახეები;

4 რაიმეს ზედაპირი, გარეთა მხარე; a cube has six faces კუბს ექვსი წახნაგი აქვს; the front face of the house სახლის წინა მხარე / ფასადი; the face of the fabric ქსოვილის პირი; a hammer face ჩაქუჩის საცემელი;

5 ციფერბლატი (საათისა, ხელსაწყოსი);

6 (of) სახე, ბუნება, იერი;

7 (of) ასპექტი, მხარე;

face to face ა) ერთმანეთის პირდაპირ; ბ) პირისპირ, პირადად; უშუალოდ;

in the face of ა) მიუხედავად; in the face of danger საფრთხის მიუხედავად; ბ) წინააღმდეგ, საპირისპიროდ; in the face of new evidence ახალი ჩვენების საპირისპიროდ;

to keep a straight face სიცილისაგან თავის შეკავება; სახის სერიოზული გამომეტყველების შენარჩუნება;

to lose face თავის შერცხვენა; სახელის გატეხა;

to make / to pull / a face (at) ≅ ცხვირის ჩამოშვება;

to make faces მანჭვა, ღრეჯა;

to smb's face პირში, პირდაპირ, დაუფარავად;

to save face ʘ სახელი არ გაიტეხა; ავტორიტეტი / ღირსება შეინარჩუნა.