თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
face II
verb
/feɪs/

1 1) ვინმესთან პირისპირ დგომა (დგას) / ჯდომა; პირით რაიმესკენ დგომა / ჯდომა; she turned and faced him შემობრუნდა და მის პირისპირ აღმოჩნდა;

2) ʘ გადის, გადაჰყურებს; our room faced the sea ჩვენი ოთახი ზღვას გადაჰყურებდა;

2 საფრთხის, მტრის, უსიამოვნების და ა.შ. ვაჟკაცურად დახვედრა (დახვდება); საფრთხისათვის და ა.შ. თვალის გასწორება; explorers face many dangers მკლევრები ბევრ საფრთხეს აწყდებიან ხოლმე; she's faced with a difficult decision იგი რთული გადაწყვეტილების წინაშე აღმოჩნდა; to face the truth სინამდვილისათვის თვალის გასწორება; face (the) facts თვალი გაუსწორე ფაქტებს / სინამდვილეს;

3 პირისპირ შეხვედრა (შეხვდება), თვალის გასწორება; how can I face him now? ახლა როგორ დავენახვები მას?

4 (ჩვეულ. passive) მოპირკეთება (მოაპირკეთებს); რაიმე ფენით დაფარვა;

to face down მოპაექრისათვის, მოწინააღმდეგისათვის და ა.შ. საკადრისი პასუხის გაცემა (გასცემს);

to face off (განსაკ. ამერიკული) 1) (სპორტი) (მსაჯის მიერ პირისპირ მდგომ ორ მოწინააღმდეგეს შორის) შაიბის ჩაგდება (ჩააგდებს); შაიბის ჩაგდებით მატჩის დაწყება ან განახლება (ჰოკეი);

2) ʘ საკამათოდ და ა.შ. მზადება (ემზადება);

to face up to რაიმეს გაბედულად დახვედრა (დახვდება); რაიმესათვის თვალის გასწორება;

to face the music (სასაუბრო) ა) საფრთხის, უსიამოვნების და ა.შ. გაბედულად დახვედრა; საფრთხისათვის, უსიამოვნებისათვის და ა.შ. თვალის გასწორება; ბ) საკუთარი მოქმედების, ნათქვამის და ა.შ. შედეგებზე პასუხისგება.