თქვენ ათვალიერებთ ლექსიკონის საცდელ ვერსიას. მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები.
მეზობელი სიტყვები
absent II
verb
/æbʹsɛnt/

: to absent oneself from smth ა) რაიმეს აცდენა (აიცდენს) / აცილება; რაიმესთვის თავის არიდება; ბ) სადმე არყოფნა (არ იმყოფება), დაუსწრებლობა (საპატიო მიზეზის გარეშე).